Қашықтықтан оқыту технологиясы


 

Open Day

Schedule "Open Day" for school leavers of the city of Turkestan:

 

Schools    Responsible Contact phone numbers Open Day
1 School №1 A.Baytursynov Amanbaeva Gauhar, Ibraeva, Dzhurabekova, Senbekқyzy, Aldabergenova 87027922588

14.03.2016

14.00

2 School №2 Hamza Amanbaeva Gauhar, Khodjaeva, Rismetov, Yusupov, Karimov Ziyadinova 87027922588

14.03.2016

14.00

3 School №3 A.Temur Erzhigitova Aigul, Khodjaeva, Dzhurabekova, Bimenova, Abduhamidova, Muhanova 87026667978

16.03.2016

14.00

4 SG №4 S.Seifullin Imankulova Madina Erehanova, Orazbekova 87014351761

15.03.2016

14.00

5 School №5 G.Muratbaeva Abitaeva Saul Saparbayev, Shoybekova, Rysbaeva, Zhapparova, Litvinyuk

87764045599

87754045599

15.03.2016

14.00

6 School №6M. Mametova Kuzembaeva Dina, Zhurabekova, Bimenova, Ishmetova 87081939009

15.03.2016

14.00

7 SG№7 S.Erubaeva Omash Karlygash, Zhienbaeva 87025529308

14.03.2016

14.00

8 School №8 N.Torekulova Abitaeva Saule Dzhurabekova, Bimenova, Musakhodzhayeva, Kokenova

87764045599

87754045599

18.03.2016

14.00

9 SG№9 Nekrasova Kuzembaeva Dina Saparbayev, Shimpeisova, Sadykov Tulbasieva, Abdihanova, Urazymbetova 87081939009

19.03.2016

14.00

10 School №10 Al-Farabi

Imankulova Madina Litvinyuk, Japarova,

Begimova M.

87014351761

25.03.2016

14.00

11 School №11 J. Zhabayev Erzhigitova Aigul, Abduhamidova, Shynpeisova 87026667978

16.03.2016

14.00

12 School №12 Satpayev Omash Karlygash, Kulahmedov, Saparbayev, Autenov 87025529308

28.03.2016

14.00

13 School №13 A. Navoi Erzhigitova Aigul, Kulahmedov, Kөkenov, Mahatova, Taimbetova 87026667978

16.03.2016

14.00

14 school №14 Erzhigitova Aigul, Alisherova, Ibraeva, Mashirap 87026667978

17.03.2016

14.00

15 School №15 M.Zhumabaev Kuzembaeva Dina Alimova, Kaldybekova, Abdugapparova, Kasymova 87081939009

19.03.2016

14.00

16 School №16 T.Begeldinov Kuzembaeva Dina Shimpeisova, Saparbayeva, Nizamutdinova, Kantarbaeva, Sarsenova, Tazhibaeva 87081939009

24.03.2016

14.00

17 SG№17 Ataturk Abitaeva Saule,Ualisherova, Abitaeva, Ospanov Dadashov, Abdramanova, Alimova, Kaldybekova

87764045599

87754045599

18.03.2016

14.00

18 SG №18 Zh. Yedilbayev

Amanbaeva Gauhar Shimpeisova, Saparbayev,

Matzhanova, Yermaganbetova, Artykbaev

87027922588

14.03.2016

14.00

19 School №19

Ermankulova Madina, Aitbaeva, Azimhanova, Tastaeva

Baytleuova, Nurzhigitova, Aldabergenova

87014351761

25.03.2016

14.00

20 School №20 Yermankulova Madina,Habibullaeva 87014351761

25.03.2016

14.00

21 School №21

Erzhigitova Aigul, Babakhanova, Khodjaeva, Ospanov

Begimova, Kenzhebai

87026667978

17.03.2016

14.00

22 School №22 Abitaeva Saule Ryskeldieva, Orazbekova

87764045599

87754045599

18.03.2016

14.00

23 School №23

Amanbaeva Gauhar, Ualisherova, Taimbetova,

Mahatova, Bakhtiyarova, Fayzieva

87027922588

15.03.2016

14.00

24 School №24

Kuzembaeva Dina  Ualisherova , Ibraeva, Bitanova,

Jakypova, Zhakenov

87081939009

24.03.2016

14.00

25 School №25 Erzhigitova Aigul 87026667978

14.03.2016

14.00

26 School №26 Amanbaeva Gauhar 87027922588

15.03.2016

14.00

27 School №27 Ermankulova Madina Saparbayeva 87014351761

28.03.2016

14.00

28 School №31 Abai

Kuzembaeva Dina Saparbayeva, Shimpeisova,

Artykbaeva, Aiupova

87081939009

24.03.2016

14.00

29 School  by. M. Abenov

Amanbaeva Gauhar, Koshtaeva, Aitbaeva, Bimenova,

Dzhurabekova, Shertaev

87027922588

15.03.2016

14.00

30 School  by S.Rahimov

Erzhigitova Aigul, Koshtaeva, Nizamutdinova,

GaiMetov

87026667978

17.03.2016

14.00

31 School  by Sh.Niyazov Abitaeva Saule, Dadashova, Abduhamidova

87764045599

87754045599

19.03.2016

14.00

32 School  by E. Izatullaev Ermankulova Madina, Shamsutdinova 87014351761

28.03.2016

14.00

1/18